Hỏi: Chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu cũ sử dụng đến khi nào?

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu cũ sử dụng đến khi nào?

Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ có hiệu lực vào ngày 5/8/2015, vậy hiện đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định chưa? Các cá nhân đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyển cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trước đây thì làm thế nào để xác định là đây là chứng chỉ hoạt động hạng I, hạng II hay hạng III? Đề nghị cơ quan chức năng cung cấp các biểu mẫu để thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định mới.

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng được Chính phủ ký ban hành ngày 18/6/2015 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2015. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tích cực hoàn thiện dự thảo các thông tư hướng dẫn và lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2015. Các nội dung liên quan đến biểu mẫu để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức sẽ được ban hành kèm theo các thông tư hướng dẫn đã nêu trên.
Các chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó không có phân hạng) vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn theo quy định tại Khoản 3, Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, cụ thể: “Các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn, trường hợp có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề trước thời hạn thì thực hiện theo các quy định tại Nghị định này. Sau ngày 1/3/2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định này”.
    Blogger Comment
    Facebook Comment